Iespēja atbalstīt BMX trases būvniecību Ādažos!

13/12/2017

       2016.gada 24.novembrī Sabiedriskā labuma organizācija biedrība „Sporta klubs „BMX Ādaži”” (turpmāk – BIEDRĪBA) un Ādažu novada dome (turpmāk – DOME), pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 5.panta otrās daļas 4.1 punktu un sesto daļu, kā arī DOMES 2016.gada 27.septembra lēmumu Nr.182 „Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā”, noslēdza Līgumu (turpmāk - Līgums) JUR 2016-11/876, nosakot, ka DOME nodod un BIEDRĪBA pieņem bezatlīdzības lietošanā zemesgabala daļu, kas atrodas adresē „Kadagas attīrīšanas ietaises”, Kadaga, Ādažu novadā (turpmāk – Zemesgabals) un uz tā esošo būve.
       BIEDRĪBA un Latvijas BMX saime ir ļoti pozitīvi novērtējusi DOMES vēlmi atbalstīt BMX parka izveidi un BMX attīstību Ādažu novadā.
      BIEDRĪBA, BMX trases izveides pirmās kārtas ietvaros 2017.gada februāri uzsāka Zemesgabala sakopšanu, tai skaitā apauguma novākšanu, grunts pievešanu, ieplaku aizbēršanu, teritorijas planēšanu, trases un šķēršļu nospraušanu.
      Pateicoties DOMES atbalstam, notiek nepieciešamās grunts pievešana un līdz 2018.gada septembrim BIEDRĪBA plāno izveidot trases reljefu, starta kalnu un virāžas, kā arī uzklāt trases virskārtu.
    Ņemot vērā to, ka šo sporta objektu plānots izveidot ar mērķi bez maksas iesaistīt Ādažu un tuvāko novada bērnus un jauniešus sporta aktivitātēs, lai veicinātu un popularizētu veselīgu dzīvesveidu, BIEDRĪBA aicina uzņēmumus kam ir tāda iespēja un vēlme atbalstīt šo projektu, ziedot - saņemot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.panta pirmo daļu un likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 3.punktu.
    Biedrība Sporta klubs „BMX Ādaži” 2014.gada 20.oktobrī ar lēmumu Nr.6-24/159609 ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā, 2014.gada 8.decembrī saskaņā ar sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5.panta pirmo daļu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests ar lēmumu Nr.8.5-11/L-36637, piešķīra sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
   

Biedrības rekvizīti:
Biedrība "BMX Ādaži"
Reģ.nr. 40008229326
"Kadagas attīrīšanas ietaises", Kadaga, Ādažu novads
LV-2103

Konts: Swedbank LV36HABA0551039374191

Ceram uz sekmīgu sadarbību Ādažu novada bērnu un jauniešu veselīga dzīves veida veicināšanā un Latvijas riteņbraukšanas attīstības vārdā.

Biedrība “Sporta klubs “BMX Ādaži””

 

Trases vizualizācija: Jānis Grīnvalds